Prosjekter - historikk

Oversikt over tidligere gjennomførte prosjekter i IKT Indre Namdal IKS.

 • ASP miljø med totalt 14 servere som driftes, vedlikeholdes gjennom egen driftsavtale med ADCom data as. Tjenestene inkluderer sikkerhet, antivirus, backup, adgangskontroll, overvåkning, helpdesk, feilretting mm. Innført i 2003
 • Gjennomført bredbåndsprosjekt i regionen som gir høyhastighetsbredbånd til alle kommuneadministrasjonene, 15 grunnskoler, 7 distriktstannklinikker og 1 videregående skole. Utbygd infrastruktur muliggjør bredbåndstilknytning til næringsliv og private der infrastrukturen bygges videre. Prosjektet finansiert vha. kommunale, fylkeskommunale og statlige midler. Prosjektet fikk bla. 7,5 mill i Høykom midler, noe som var den største tildeling til prosjekt i 2004. Gjennomført i 2004 og 2005
 • Implementert og drifter felles sak/arkivsystem Kontor 2000 for alle kommunene. Innført fra 2003.
 • Implementert og drifter felles økonomisystem Agresso for alle kommunene, 6 kirkelige fellesråd og 3 interkommunale selskap. Innført 2004 
 • Implementert og drifter felles lønnsystem for Agresso for alle kommunene, 6 kirkelige fellesråd og 3 interkommunale selskap. Innført 2005
 • Implementert og drifter felles personalsystem for alle kommunene. Innført 2005
 • Implementert og drifter felles e-post, kalender og ressursstyringssystem for alle kommunene. Innført 2003
 • Felles intranettsystem med tjenestebeskrivelser og erfaringsbaser for alle kommunene. Innført 2003.
 • Implementert og drifter fagprogramvare for felles barnevernstjeneste på sikker sone i Indre Namdal. Innført 2006.
 • Implementert og drifter felles fagprogramvare for pleie,- og omsorgssektoren på sikker sone for alle kommunene. Innført 2006
 • Implementert og drifter felles fagprogramvare for sosialsektoren på sikker sone for alle kommunene. Innført 2005 og 2006.
 • Implementert og drifter felles forhandlingsmodul for alle kommunene. Innført 2005.
 • Implementerer og drifter teknisk løsning for årlig kostrarapportering for alle kommunene. For hvert år.
 • Implementerer og drifter teknisk løsning for årlig IPLOSrapportering for alle kommunene. For hvert år fra og med 2006.
 • Inngått avtaler på vegne av kommunene som tilgang til antivirusprogrammer, brannmurer, søppelpostfilter, Back-up, kommunikasjon og rendundans. Fra 2003.
 • Inngått avtale om felles budsjettsystem for alle kommunene. 2005.
 • Implementert felles webpubliseringsportal for alle kommunene. 2003
 • Gjennomført prosjekt på datasikkerhet/personvern i alle kommunene. 2004.
 • Gjennomført en rekke utredningsprosjekter innenfor IKT-området.
 • Implementert Helsenettløsning på bredbånd. 2006
 • Bistår kommunene med tjenester, både ved direkte salg av tjenester til enkeltkommuner og felles.
 • Implementert og drifter felles sak/arkivsystem EDB Sak/arkiv (tidligere Kontor 2000) for alle kommunene. Innført fra 2007.
 • Etablert felles infrastruktur for SOFIE skattesystem. 2007.
 • Felles lisensavtale på Microsoftprodukter for alle kommunene samlet. 2008
 • Felles IP-telefoniløsning for alle kommunene i Indre Namdal, ca. 9.00 brukere. 2008
 • Felles valgløsning for valget 2007.
 • Felles e-postløsning for skolene i Indre Namdal. 2008. 
 • Overgang til nytt lønnssystem, inkludert konvertering av data. 2008
 • Nye hjemmesideportaler for kommunene. 2009
 • Innføring av elektroniske skjema for kommunale tjenester med automatisk journalføring i sak/arkiv. Mulighet for autentisering vha. MinId. 2009
 • Elektronisk telefonliste for kommunene 2009
 • Innføring av ansattmodul i sak/arkiv 2009
 • Innføring av modul for kompetanseregistrering 2009
 • Innføring av tekniske moduler for synkronisering av mail, kalender og kontakter mellom mailsystem og mobile enheter. 2009
 • Felles skoleadministrativt systemet. 2010
 • Feide for felles pålogging i utdanningssektoren 2010
 • Modul for papirløse politikere/lesebrett 2011
 • Etablering av nytt ASP-driftssenter ved skifte av leverandør, 2011
 • Implementering av inkassomodulen i agresso, 2011
 • Flytting av ASP-løsning til ny driftsleverandør, 2012
 • Etablering av ny ASP-løsning, 2012
 • Felles IKT-løsning for skolene i Indre Namdal, 2012
 • Felles GIS og planregisterløsning for Indre Namdal, 2012
 • Etablering av helsenettilknytting for Profil og elektronisk meldingsutveksling mot eksterne helseløsninger, 2012
 • Gjennomført migreringsprosjektet fra Lotus Domino til Microsoft Exchange (skifte av mailsystem), 2013
 • Innføring av fullelektronisk arkiv med ESA 8 og Noark 5, 2013
 • Gjennomført infrastrukturprosjekt med kartlegging av status for infrastruktur i kommunene, 2013
 • Innføring av Autorisasjonsportal, 2014
 • Overgang til nytt lønnssystem, 2014
 • Innføring av A-ordningen, 2014
 • Nye hjemmesider for kommunene, ny innsynsløsning for postjournal og møtekalender, og ny løsning for produksjon av elektroniske søknadsskjema, 2015
 • Innføring av Oppad Sikker Arbeidsflyt, 2015 (Utfaset til fordel for ny løsning)
 • Overgang til ny generasjon av Oppad (skoleadministrativt system), 2015 (Utfaset til fordel for ny løsning)
 • Oppgradert ASP løsning og innført Skype video og videokonferanse, 2016
 • Innføring av Atea Licens Manager for å kontrollere bruk av programvare på alle pc’er, 2016
 • Innføring av Helpdeskløsning for IKT personell, 2016
 • Oppgradering lokal infrastruktur i kommunene, 2016
 • Oppgradert NTE-nett med ny struktur og økt kapasitet, 2016
 • Innføring av nytt økonomi-, lønns-, og personalsystem, 2016/2017
 • Innføring av Elektronisk signatur i ESA og SvarUT, 2017
 • Innføring av Tekniske moduler i ESA (bygg-, plan- og delingssak), 2017
 • Innføring av Visma Flyt Skole, 2017
 • Innføring av Mobil Omsorg, 2017
 • Overgang til Norkart Kommunekart, 2017
 • Innføring av SFKB (sentral felles kartbase), 2017
 • Oppsett av federering mellom Office365 og Outlook i ASP, 2018
 • Flytting av skoleløsning fra Namsskogan til ASP løsningen, 2018
 • Flytting av GIS løsningen fra Namsskogan til Norkart, 2018
 • Oppgradering av serverpark ASP, 2018
 • Innføring av Mobilt Barnevern, 2018
 • Gjennomføre Office365, roller, ansvar og drift, 2018
 • Gjennomføre Forstudie ny Telefoniløsning, 2018
 • Innføring av Gisline Matrikkel, 2018
 • Innføring av Kommunekart Proff, 2019
 • Innføring av Gisline VA Felt, 2019
 • Gjennomføre forstudie ny Sak og Arkivløsning, 2019
 • Innføring av ny avtale for datakommunikasjon, 2019
 • Gjennomføre forstudie Office365 adm/helse, 2019
 • Innføre SvarInn for ESA, 2019
 • Oppgradering av Innsynsløsning (postliste og møtekalender), 2019
 • Innføre tilleggsmoduler i Visma Enterprise, 2019
 • Innføring av Visma Flyt Barnehage, 2020
 • Innføring av Visma Flyt PPT, 2020
 • Overgang til mobil bedrift, 2020
 • Oppgradering av hjemmesider, 2020
 • Innføring Office365, 2020
 • Innføring plagiatkontroll Office365, 2020
 • Innføre Visma WS inkasso, 2020
 • Felles domene (INR) og ny IP-plan, 2021
 • Innføring av Visma Flyt Arkiv for 5 fagapplikasjoner, 2021
 • Innføring av Office365 for administrasjon og helse, 2021
 • Innføring av Visma Flyt Timeplan, 2021
 • Etablert IRT tjeneste, 2021
 • Innføring av Visma Sampro - modulen IP, 2021
 • Innføring av flere tilleggsmoduler i Visma Enterprise, 2021
 • Overgang fra SMS til app for Visma Flyt Skole, 2021
 • Innføring av Elements, eByggesak og FirstAgenda, 2022
 • Innføring av NAV DigiSos, 2022
 • Innføring av Visma Flyt Sikker Sak for skole og barnehage, 2022
 • Innføring av ny løsning for endepunktsikring, 2022
 • Innføring av modulen Kompetanse i Visma Enterprise, 2022
 • Gjennomføring av prosjektet Klienthåndtering i skole, 2022
 • Innføring av Visma Flyt Barnevern, 2022
 • Innføring av løsning Network scanning, 2022
 • Innføring av tilleggsmodul Norkart vegnettsredigering, 2022